Rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy urządzeń fiskalnych to codzienność wielu podatników. Również i firmy budowlane są zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży usług, jeśli dokonują ich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Czy jednak kasa fiskalna lub drukarka fiskalna to urządzenia wymagane w przedsiębiorstwie budowlanym?

Usługi budowlane – czy kasa fiskalna jest konieczna?

Jak zostało wspomniane, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług podatnicy świadczący usługi budowlane i montażowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają, co do zasady, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że nie mogą skorzystać ze zwolnień przewidzianych przez Ministra Finansów.

Zgodnie z jego rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestracyjnych (z późniejszymi zmianami) z obowiązku rejestrowania sprzedaży, a tym samym posiadania kasy fiskalnej, zwolniony może być podatnik, który:

  • w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 000 złotych obrotu netto, a w przypadku firm budowlanych rozpoczynających działalność w poprzednim roku podatkowym, jeśli obrót nie przekroczył 20 000 zł w proporcji do okresu świadczenia usług. Jeżeli podatnik przekroczy wymienioną kwotę, wówczas ma 2 miesiące na wprowadzenie urządzenia (termin ten jest liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim nastąpiło przekroczenie limitu),
  • za wykonane czynności w całości otrzymuje zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym zapłata ta ma trafić odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Co więcej, z prowadzonej ewidencji dowodów poświadczających zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła owa zapłata.

Kasy fiskalne online a usługi budowlane – od kiedy obowiązkowe?

Kasy fiskalne online to urządzenia, które za pośrednictwem Internetu wysyłają do Centralnego Repozytorium Kas ważne dane firmowe, np. paragony fiskalne i raporty dobowe. Ich wprowadzenie ma uszczelnić system podatkowy i zmniejszyć rozmiary szarej strefy w sprzedaży B2C. Od stycznia 2023 roku ich używanie będzie obowiązkowe dla wszystkich firm (po tym terminie stare kasy fiskalne mogą być nadal wykorzystywane, jednak do momentu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci). Jak jednak przewidział ustawodawca, niektóre podmioty zobligowane są do wcześniejszego wprowadzenia nowych urządzeń.

Mowa tu m.in. o przedsiębiorcach świadczących usługi budowlane. Początkowo zostali oni zobowiązani do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych online już od stycznia 2021 roku. Jednak z uwagi na zamrożenie działalności wielu firm spowodowane pandemią opracowano nowy harmonogram. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi na wprowadzenie kas fiskalnych online podmioty świadczące usługi budowlane mają czas do lipca 2021 roku. Termin ten dotyczy także podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne czy też prawnicze.

Kasy fiskalne online dla firm budowlanych – po co?

Jak zostało wspomniane, kasy fiskalne online to nowa kategoria urządzeń fiskalnych. Tym, co je wyróżnia na tle innych rozwiązań, jest nie tylko zaawansowanie techniczne, ale również możliwość komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas – rejestrem, do którego kasy fiskalne wysyłają informacje o transakcjach. Pieczę nad tym teleinformatycznym systemem sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasy fiskalne online mają prowadzić do uszczelnienia wpływów z podatku VAT i pozwalać na skuteczne wykrywanie oszustw podatkowych. Ma to zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Zadaniem urządzeń jest także zwiększenie płatności bezgotówkowych. Dane z kas fiskalnych online będą również gromadzone w celach analitycznych.

Źródło: CentrumKas