Własność przemysłowa jest to zbiór przepisów prawnych regulujących zasady ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Przepisy prawne dotyczące własności przemysłowej są między innymi sposobem na ochronę rozwiązań będących głównym źródłem dochodów przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest odpowiednie wykorzystanie ochrony, jaką oferują przepisy dotyczące własności przemysłowej. Wyjaśniamy, czym jest własność przemysłowa i jak ją wykorzystać.

 

Własność przemysłowa – co to takiego?

Własność przemysłowa to gałąź prawa własności intelektualnej, która obejmuje ochronę wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i innych osiągnięć technicznych oraz estetycznych, które mają zastosowanie w przemyśle i handlu. Celem ochrony własności przemysłowej jest zapewnienie twórcom, wynalazcom oraz przedsiębiorcom odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala na uniknięcie naruszeń ze strony konkurencji, zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, a także na poprawę jakości produktów i usług.

Własność przemysłowa to ważna dziedzina prawa, która ma duże znaczenie w biznesie, zwłaszcza dla firm działających w sektorze innowacyjnym. Ochrona własności przemysłowej może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także zapewnić mu przewagę na rynku.

Własność przemysłowa jest uregulowana w wielu międzynarodowych porozumieniach oraz krajowych aktach prawnych, a jej przepisy dotyczą różnych aspektów, takich jak uzyskanie ochrony, rejestracja, ochrona przed naruszeniami oraz procedury sądowe. W Polsce organem odpowiedzialnym za ochronę własności przemysłowej jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, który zajmuje się udzielaniem patentów, rejestracją znaków towarowych i wzorów użytkowych oraz udzielaniem ochrony prawnej w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej.

Formy ochrony przy użyciu własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej może obejmować różne formy ochrony prawnej. Należą do nich przede wszystkim:

  • Ochrona wynalazków – obejmuje wynalazki, czyli nowe rozwiązania techniczne, które zapewniają przewagę na rynku. W Polsce ochrona wynalazków jest zapewniona przez Patentowe Biuro Rzeczypospolitej Polskiej. Wynalazek musi spełniać szereg wymagań, takich jak nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłową stosowalność. Po uzyskaniu patentu, wynalazca ma prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez okres 20 lat.
  • Ochrona wzorów użytkowych – obejmuje nowe i oryginalne wzory produktów, które mają charakter przemysłowy. Mogą to być na przykład kształty przedmiotów użytkowych, graficzne symbole czy wzory tkanin. W Polsce ochronę wzorów użytkowych zapewnia Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór użytkowy musi spełnić szereg wymagań, takich jak nowość i oryginalność, aby móc być chroniony. Po uzyskaniu ochrony wzoru użytkowego, właściciel ma prawo wyłącznego korzystania z niego przez okres 10 lat.
  • Ochrona znaków towarowych – obejmuje ochronę oznaczeń, które służą do identyfikacji produktów lub usług na rynku. Mogą to być nazwy, logo, kolorystyka lub inne elementy charakterystyczne dla danej marki. W Polsce ochronę znaków towarowych zapewnia Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Aby móc uzyskać ochronę znaku towarowego, musi on spełnić szereg wymagań, takich jak niepodobieństwo do innych znaków towarowych, charakter dystynktywny oraz nie naruszenie dóbr osobistych innych osób. Po uzyskaniu ochrony znaku towarowego, właściciel ma prawo wyłącznego korzystania z niego przez okres 10 lat, z możliwością przedłużenia.

Korzyści płynące z wykorzystania ochrony własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej przynosi wiele korzyści zarówno dla jednostek gospodarczych, jak i dla gospodarki jako całości. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania ochrony własności przemysłowej to:

  • ochrona wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych przed nieuprawnionym korzystaniem przez konkurentów, 
  • zachęta do innowacyjności i badań naukowych,
  • umożliwienie komercjalizacji wynalazków i wzorów użytkowych,
  • zwiększenie wartość przedsiębiorstwa, 
  • podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstwa,
  • wsparcie rozwoju gospodarczego kraju.

Wszystkie te korzyści przekładają się na poprawę jakości życia, rozwój gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno w skali samego przedsiębiorstwa, jak i kraju, a także w skali globalnej.

źródło: Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy